ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

Δεν υπάρχει πρόοδος χωρίς σύγκρουση. Συνειδητά ή ασυνείδητα, άτομα και έθνη εμπλέκονται στον αέναο πνευματικό αγώνα της Συμπαντικής Εξέλιξης, έναν αγώνα για την επικράτηση της Αλήθειας κατά του ψέματος, της Δικαιοσύνης κατά της αδικίας, της Αγάπης κατά του μίσους - αγώνα που αντανακλάται στο υλικό πεδίο προκαλώντας, δυστυχώς, πολύ ανθρώπινο πόνο… Θέτοντας κανείς τον εαυτό του στην υπηρεσία της Αλήθειας υπηρετεί το ύψιστο συλλογικό συμφέρον.

**Η Αλήθεια υπάρχει, το ψέμα πρέπει να εφευρεθεί.
**"Θα γνωρίσετε την Αλήθεια και η Αλήθεια θα σας ελευθερώσει" Βίβλος
**"Η μεγαλύτερη απώλεια στον κόσμο είναι η διαφορά μεταξύ αυτού που είμαστε κι αυτού που θα μπορούσαμε να γίνουμε."
**"Όταν οι φιλόσοφοι βασιλέψουν και οι βασιλιάδες φιλοσοφήσουν, μόνο τότε θα ευτυχήσουν οι λαοί." Πλάτων
**"Η αξία του ανθρώπου καθορίζεται από το σκαλοπάτι της κλίμακας της αγάπης πάνω στο οποίο στέκεται." Τορκόμ Σαραϊνταριάν

Κυριακή, 14 Ιουλίου 2019

Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Θεός δεν περιορίζεται στην Τήνο και μια εικόνα δεν μπορεί να τον υποκαταστήσει

Τζάμπα ο κόπος σου, Πρωθυπουργέ!

Στην Παναγία της Τήνου για τον Εσπερινό ο Κυριάκος Μητσοτάκης 


Κυριάκο Μητσοτάκη, δείξε μας έμπρακτα την ευσέβειά σου και όχι με την "ορθόδοξη" (κακόδοξη) τυπολατρία. Η επίδειξη θρησκοληψίας από τους πολιτικούς απογοητεύει τους σκεπτόμενους πολίτες.  Άλλωστε, όπως δίδαξε ο Ιησούς, ο Θεός είναι Πνεύμα, Πανταχού Παρών, και "τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δει προσκυνείν".  Προφανώς και δεν περιορίζεται στην Τήνο ή σε άλλους "υψηλούς" τόπους της "ορθόδοξης" ειδωλολατρίας, όπου έχουν στηθεί δήθεν θαυματουργικές εικόνες και λείψανα υποτιθέμενων αγίων.


Για μελέτησε, λοιπόν, Κυριάκο, τα επόμενα εδάφια από τις Πράξεις των Αποστόλων, προτού επαναλάβεις επιδεικτικά τη μάταιη λατρεία ειδώλων που εισήγαγαν, ως μη όφειλαν, οι θρησκευτικοί ταγοί, νοθεύοντας το πνευματικό νόημα της διδασκαλίας του Χριστού:
"Οι δε συνοδεύοντες τον Παύλον έφεραν αυτόν έως Αθηνών, και αφού έλαβον παραγγελίαν προς τον Σίλαν και Τιμόθεον να έλθωσι προς αυτόν όσον τάχιστα, ανεχώρησαν. 
Ενώ δε περιέμενεν αυτούς ο Παύλος εν ταις Αθήναις, το πνεύμα αυτού παρωξύνετο εν αυτώ, επειδή έβλεπε την πόλιν γέμουσαν ειδώλων.
 Διελέγετο λοιπόν εν τη συναγωγή μετά των Ιουδαίων και μετά των θεοσεβών και εν τη αγορά καθ' εκάστην ημέραν μετά των τυχόντων. 
Τινές δε των Επικουρίων και των Στωϊκών φιλοσόφων συνήρχοντο εις λόγους μετ' αυτού, και οι μεν έλεγον· Τι θέλει τάχα ο σπερμολόγος ούτος να είπη; οι δε· ξένων θεών κήρυξ φαίνεται ότι είναι· (...)
Και πιάσαντες αυτόν έφεραν εις τον Άρειον Πάγον, λέγοντες· Δυνάμεθα να μάθωμεν τις αύτη η νέα διδαχή, ήτις κηρύττεται υπό σου;  Διότι φέρεις εις τας ακοάς ημών παράδοξά τινα· θέλομεν λοιπόν να μάθωμεν τι σημαίνουσι ταύτα. 
Πάντες δε οι Αθηναίοι και οι επιδημούντες ξένοι εις ουδέν άλλο ηυκαίρουν παρά εις το να λέγωσι και να ακούωσι τι νεώτερον. 
Σταθείς δε ο Παύλος εν μέσω του Αρείου Πάγου, είπεν· Άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα σας βλέπω εις άκρον θεολάτρας.  Διότι ενώ διηρχόμην και ανεθεώρουν τα σεβάσματά σας, εύρον και βωμόν, εις τον οποίον είναι επιγεγραμμένον, Αγνώστω Θεώ. Εκείνον λοιπόν, τον οποίον αγνοούντες λατρεύετε, τούτον εγώ κηρύττω προς εσάς. 
Ο Θεός, όστις έκαμε τον κόσμον και πάντα τα εν αυτώ, ούτος Κύριος ων του ουρανού και της γης, δεν κατοικεί εν χειροποιήτοις ναοίς, ουδέ λατρεύεται υπό χειρών ανθρώπων ως έχων χρείαν τινός, επειδή αυτός δίδει εις πάντας ζωήν και πνοήν και τα πάντα· και έκαμεν εξ ενός αίματος παν έθνος ανθρώπων, δια να κατοικώσιν εφ' όλου του προσώπου της γης, και διόρισε τους προδιατεταγμένους καιρούς και τα οροθέσια της κατοικίας αυτών, δια να ζητώσι τον Κύριον, ίσως δυνηθώσι να ψηλαφήσωσιν αυτόν και να εύρωσιν, αν και δεν είναι μακράν από ενός εκάστου ημών. 
 Διότι εν αυτώ ζώμεν και κινούμεθα και υπάρχομεν, καθώς και τινές των ποιητών σας είπον· Διότι και γένος είμεθα τούτου. 
Γένος λοιπόν όντες του Θεού, δεν πρέπει να νομίζωμεν τον Θεόν ότι είναι όμοιος με χρυσόν ή άργυρον ή λίθον, κεχαραγμένα δια τέχνης και επινοίας ανθρώπου. 
Τους καιρούς λοιπόν της αγνοίας παραβλέψας ο Θεός, τώρα παραγγέλλει εις πάντας τους ανθρώπους πανταχού να μετανοώσι". (Πράξεις 17: 15-30)
Σε κάθε περίπτωση, Κυριάκο, σου εύχομαι επιτυχία στο δύσκολο έργο σου και άνωθεν σοφία και δύναμη για να κυβερνήσεις δίκαια έναν προδομένο, ου μην αλλά σκληροτράχηλο και κακομαθημένο από τους πολιτικούς, λαό, όπως είμαστε οι Έλληνες. Πάντως, όπως και μόνος σου το ζήτησες, δεν θα υπάρξει περίοδος χάριτος.